REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SUSTEO.PL

 1. O NAS
  1. Właścicielem Susteo.pl są Paulina Laskowska oraz Paul Lynch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SUSTEO SP. Z O.O. (adres prowadzenia działalności: Urszulewo 46, 87-510 Skrwilno), NIP: 8921487260, REGON: 386453768, KRS: 0000848819, adres poczty elektronicznej: Kontakt@susteo.com (dalej jako: „Usługodawca”).
  2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą zawrzeć między sobą Umowę Sprzedaży.
 2. DEFINICJE
  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Usługobiorców umożliwiający im czytanie artykułów zamieszczonych na Blogu przez Usługodawcę.
   2. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego przez Sprzedających stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
   3. CZAT – Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym umożliwiająca korzystającym z niego Usługobiorcom skierowanie zapytania, prowadzenie dyskusji oraz uzyskanie pomocy związanej z tematyką Serwisu Internetowego. Czat umożliwia również Usługodawcy wgląd w prowadzone rozmowy celem np. rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
   4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – funkcjonalność Konta, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, sposobu płatności i dostawy.
   6. GŁÓWNE KONTO DOTPAY dla Susteo Sp. z o.o. – Konto Usługodawcy utworzone w ramach płatności Dotpay, na które będą przekazywane środki pieniężne z tytułu zawartych w Serwisie Umów Sprzedaży i które następnie będą przekazywane do poszczególnych Sprzedawców.
   7. KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
   8. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   9. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
   10. KONTO SPRZEDAWCY, BUTIK – rodzaj Konta Usługobiorcy tworzony po pozytywnej przeprowadzonej weryfikacji zgodnie z Regulaminem i przeznaczony dla Sprzedawcy. Butik posiada dodatkowe funkcjonalności wskazane szczegółowo na stronie Serwisu, umożliwiające m.in. wystawianie Produktów w Serwisie Internetowym, zawieranie Umów Sprzedaży jako Sprzedawca, otrzymywanie ocen i komentarzy.
   11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
   12. DOTPAY, OPERATOR PŁATNOŚCI – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych i z którą Usługodawca ma zawarte umowy o udostępnienie Płatności Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Organem sprawującym nadzór nad Operatorem Płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Operator został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 1/2012.
   13. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE DOTPAY, PŁATNOŚCI DOTPAY- usługi płatności elektronicznych lub płatności kartami płatniczymi dostępne w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Dotpay zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami tych usług ustalonymi przez Dotpay.
   14. PRODUKT – dostępne w Serwisie Internetowym rękodzieło mające walory artystyczne, o charakterze twórczym lub artystycznym, którego twórcą, bądź współtwórcą jest Sprzedawca i będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
   15. SPRZEDAWCA – Usługobiorca, podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Sprzedaży i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
   16. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
   17. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SUSTEO.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://susteo.pl.
   18. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana między Kupującym, a Sprzedawcą lub Sprzedawcami za pomocą Serwisu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
   19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   20. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   21. USŁUGODAWCA – Paulina Laskowska i Paul Lynch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SUSTEO SP. Z O.O. (adres prowadzenia działalności: Urszulewo 46, 87-510 Skrwilno), NIP: 8921487260, REGON: 386453768, KRS: 0000848819, adres poczty elektronicznej: Kontakt@susteo.com.
   22. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
   23. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą lub ze Sprzedawcami.
 3. O SERWISIE SUSTEO.PL
  1. Susteo.pl jest platformą handlową umożliwiającą Sprzedawcy wystawianie ofert sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym. Usługodawca Susteo.pl udostępnia Kupującym Formularz Zamówienia, który jest elektronicznym narzędziem służącym do tego celu. Stroną Umowy Sprzedaży jest z jednej strony Kupujący, a z drugiej Sprzedawca będący samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Sam Sprzedawca może zawierać Umowy Sprzedaży jako przedsiębiorca – w takim wypadku Kupujący może posiadać status konsumenta lub może zawierać Umowy Sprzedaży także jako osoba prywatna nie prowadząca w tym zakresie działalności gospodarczej – w tym wypadku Kupujący nie będzie posiadał statusu konsumenta. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
  2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.
  3. Usługodawca nie jest stroną zawartych Umów Sprzedaży.
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest: (1) przy zawarciu umowy pośrednictwa oraz w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych – Usługodawca; (2) przy zawarciu umowy sprzedaży – Sprzedawca wskazany w trakcie składania zamówienia na stronie internetowej, wybrany przez Klienta. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
  1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej (stabilnej), Opera w wersji 38.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 49.0. i wyższej (stabilnej), Safari w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej) ; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Formularz Zamówienia, Konto, Czat, Blog oraz Newsletter. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, z zastrzeżeniem Sprzedawców dla których korzystanie ze Sklepu może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.
 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA I KONTA SPRZEDAWCY
  1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  2. Usługodawca udostępnia w ramach Konta funkcjonalność polegającą na obserwowaniu przez Usługobiorcę ulubionego Sklepu – po aktywowaniu tej funkcji Usługodawca otrzymuje w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail przypisany do Konta, powiadomienia o dodaniu nowych produktów oraz o promocjach w wybranym Sklepu. Usługodawca udostępnia również w ramach Konta funkcjonalność polegającą na dodaniu przez Usługobiorcę produktu dostępnego w wybranym Sklepie do listy ulubionych produktów dostępnej na Koncie – po aktywowaniu tej funkcji Usługodawca otrzymuje w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail przypisany do Konta, powiadomienia o promocjach dotyczących produktu lub o sprzedaniu produktu.
  3. Celem rozpoczęcia korzystania z Konta Sprzedawcy konieczne jest dodatkowo przejście przez Sprzedawcę pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu. Sprzedawca posiadający Konto Sprzedawcy może z niego korzystać także jak zwykły Usługobiorcy posiadający standardowe Konto.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
  5. Usługobiorca może posiadać więcej niż jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie, przy czym do każdego Konta musi być przypisany inny adres poczty elektronicznej.
  6. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie, z zastrzeżeniem Konta Sprzedawcy, z którego korzystanie może być odpłatne na zasadach wskazanych w pkt. 7 Regulaminu. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili (jednak nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zawarcia przez danego Usługobiorcę ostatniej Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego) i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: Kontakt@susteo.com  Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy (w tym także samego Konta Sprzedawcy) w następujących przypadkach:
   1. Gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;
   2. Gdy Sprzedawca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny wykorzystuje Konto w Serwisie do zawierania Umów Sprzedaży poza Serwisem, w tym także podaje swoje dane kontaktowe Klientowi za pośrednictwem Czatu;
   3. Gdy Sprzedawca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zamieszcza w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawne, dane kontaktowe umożliwiające kontakt ze Sprzedawcą poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresy stron internetowych, nazwy oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów;
   4. Gdy Sprzedawca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
   5. Gdy Usługodawca przeprowadza weryfikację danego Sprzedawcy;
   6. Gdy działania danego Sprzedawcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
  7. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych ofert sprzedaży Produktów, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży. Zawieszenie Konta Sprzedawcy może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem ofert Sprzedaży Produktów, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Sprzedaży, które Sprzedawca obowiązany jest realizować – chyba, że Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.
  8. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży dotyczących tych treści. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wezwania Sprzedawca do zmiany zdjęć swoich Produktów, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Serwisu.

 

 1. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KONTA SPRZEDAWCY
  1. Korzystanie z Konta Sprzedawcy przez Sprzedawcę może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.
  2. Opłata za korzystanie z Konta Sprzedawcy naliczana jest w przypadku zawarcia za jego pomocą Umowy Sprzedaży z danym Sprzedawcą i ma charakter opłaty prowizyjnej ponoszonej przez Sprzedawcę naliczanej od wartości Umowy Sprzedaży w zależności od kategorii produktu (bez kosztów dostawy), w chwili sprzedaży produktu. Wysokość prowizji wynosi każdorazowo 6-10%. Każdy Sprzedawca ma prawo do posiadania regulaminu swojego Sklepu, jednak musi być on zgodny z regulaminem portalu.
  3. W przypadku, w którym Umowa Sprzedaży nie doszła do skutku z winy Kupującego, prowizja nie zostanie pobrana. W takim wypadku Sprzedawca obowiązany jest anulować zamówienie w systemie w terminie 21 dni od dnia, w którym miała nastąpić płatność Kupującego. Nieuzasadnione (mimo faktycznej zapłaty ceny przez Kupującego) domaganie się nienaliczania prowizji stanowi naruszenie Regulaminu.
  4. W przypadku wybrania statusu „Zakończono” przez Sprzedawcę bądź ustawieniu go automatycznie przez system, w przypadku opisanym w pkt 7 ppkt 2, Sprzedawca nie będzie miał już możliwości zmiany statusu i zwrotu naliczonej prowizji. Źle wybrany przez Sprzedawcę status może być zmieniony jedynie przez Usługodawcę, po skontaktowaniu się z nim Sprzedawcy, ale jedynie w sytuacji, w której nie została jeszcze naliczona prowizja.
  5. W przypadku naliczenia prowizji, a następnie skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, naliczona prowizja musi zostać zapłacona i nie zostaje Sprzedawcy zwrócona przez Usługodawcę.
  6. Prowizja jest rozliczana w okresach miesięcznych – wysokość należnej prowizji za dany miesiąc rozliczeniowy ustalana jest każdego pierwszego Dnia Roboczego następnego miesiąca. Prowizja staje się wymagalna na dzień 20stego każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.
  7. Sprzedawca obowiązany do zapłaty prowizji za korzystanie z Serwisu Internetowego otrzymuje od Usługodawcy fakturę. Informacje o wystawionym rachunku są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do 15stego dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy prowizja, na adres poczty elektronicznej wskazany w ramach Konta oraz będą dodatkowo udostępniane w zakładce „Rozliczenia” w ramach Konta. Rachunek taki należy uregulować na przykład za pomocą Płatności Dotpay lub innych dostępnych płatności na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na rachunku w terminie wymagalności, to jest do 20stego każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.
  8. W razie opóźnienia Sprzedawcy niebędącego konsumentem w zapłacie prowizji za korzystanie z Serwisu Internetowego, Usługodawca jest uprawniony do wezwania Sprzedawcy do zapłaty prowizji oraz do zawieszenia lub usunięcia Konta Sprzedawcy.
 2. WARUNKI WYSTAWIANIA PRODUKTÓW
  1. Jedną z możliwości Konta Sprzedawcy w Serwisie Internetowym jest wystawienie oferty sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest jedynie przez Sprzedawcę posiadającego Sklep (Konto Sprzedawcy) poprzez skorzystanie z formularza wystawienia oferty Produktu dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto Sprzedawcy w Serwisie. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola Dodaj, a następnie pola Wystaw – z tą chwilą oferta Produktu zostaje wystawiona w Serwisie Internetowym. Oferta Produktu jest widoczna w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis.
  2. Z chwilą wystawiania oferty sprzedaży Produktu, Sprzedawca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie zdjęć i opisu Produktu w celach reklamowych Usługodawcy na stronie internetowej susteo.pl oraz na kontach Usługodawcy w serwisach społecznościowych, w tym w szczególności: Facebook, Instagram na następujących polach eksploatacji: wielokrotne pobranie, zwielokrotnienie i zmodyfikowanie utworu, publikacja na stronie internetowej Susteo.pl oraz na kontach Usługodawcy w serwisach społecznościowych, w tym w szczególności: Facebook, Instagram.
  3. Konto Sprzedawcy umożliwia wystawienie przez Sprzedawcę maksymalnie 100 ofert sprzedaży Produktów. W przypadku chęci wystawienia większej ilości produktów Sprzedawca może skontaktować się z Usługodawcą poprzez Kontakt@susteo.com
  4. Oferta sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności powinna określać:
   1. Główne cechy Produktu;
   2. Cenę Produktu wraz z podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
   3. Sposób i termin zapłaty;
   4. Sposób i termin dostawy;
   5. Miejsce i sposób składania reklamacji.
  5. W przypadku oferty Sprzedaży składanej przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą powinna ona zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przez Ustawę o Prawach Konsumenta.
  6. Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, które ją złożył, z zastrzeżeniem że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia oferty Produktu, gdy narusza niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia danej oferty Produktu, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży mających za przedmiot ten Produkt.
  8. Sprzedawca wystawiający ofertę Produkt obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.
  9. Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
  10. Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa. dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest wystawienie przez Sprzedawcę ofert sprzedaży dotyczących dóbr i usług wskazanych w pkt. 24 Regulaminu (produkty zakazane).
  11. Sprzedawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w tym także, jeżeli są wymagane zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne.
  12. Sprzedawca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży związane jest z jego działalnością gospodarczą, obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
  13. Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu – możliwe jest to za pomocą formularza kontaktowego/czatu dostępnego w ramach Konta.
  14. Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczenia oferty Produktu w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Produktów oraz w języku polskim. Ten sam przedmiot może zostać zamieszczony maksymalnie w dwóch kategoriach.
  15. Sprzedawca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.

 

 1. PŁATNOŚCI TYTUŁEM UMOWY SPRZEDAŻY, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE
  1. Sprzedawca wystawiający Produkty na sprzedaż zobowiązany jest określić metody płatności za Produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym zapłata powinna nastąpić niezwłocznie po zakupie. 
  2. W Serwisie Internetowym możliwe jest udostępnienie Kupującym przez Sprzedawcę płatności przelewem (obowiązkowo), płatności Elektronicznych Dotpay, dostępnych w ramach głównego Konta DotPay dla Susteo (obowiązkowo) oraz dodatkowo płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, oraz płatności przy odbiorze osobistym. Sprzedawca ma możliwość udostępnienia dla danego Produktu tylko niektórych z powyższych sposobów płatności. Udostępnione przez Sprzedawcę sposoby płatności wskazane są na stronie Produktu oraz w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia
  3. W przypadku, gdy jedno Zamówienie Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia będzie obejmowało Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę sposoby płatności dotyczącego tego Zamówienia zostaną ograniczone do wspólnych sposobów płatności dla wszystkich Sprzedawców.
  4. Płatności Elektroniczne Dotpay w Serwisie Internetowym udostępniane są przez Dotpay. Dotpay jest dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, z którym Usługodawca ma zawarte umowy o udostępnienie Płatności Elektronicznych w Serwisie Internetowym.
  5. Wpłaty za pomocą Płatności Dotpay są przekazywane bezpośrednio na Główne Konto Dotpay Susteo. Pieniądze za transakcje poprzez Dotpay będą trafiały na Główne Konto Dotpay Susteo, stamtąd w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia będą wysyłane żądania wypłaty dla poszczególnych Sprzedawców. Czas realizacji wypłaty w Dotpay wynosi 2 dni robocze, przy czym może on ulec przedłużeniu w przypadku błędu systemu, niezależnego od Usługodawcy.
  6. Sprzedawcy wyrażają zgodę na wpłaty należności do Kupujących na Główne Konto Dotpay Susteo, z którego następnie będą one przekazywane poszczególnym Sprzedawcom.
  7. Usługodawca nie odpowiada przez Sprzedawcami za problemy wynikłe po stronie Dotpay, na które Usługodawca nie ma żadnego wpływu i które nie powstały z winy Usługodawcy.
 2. WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Serwisu ma następujący przebieg:Sprzedawca w ramach swojego Sklepu wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
   1. W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuję ofertę Sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie – złożenie Zamówienie następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego pola „Zamawiam i płacę” w Formularzu Zamówienia – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą. 
  2. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego i Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje dane kontaktowe Kupującego. Sprzedawca obowiązany jest do nawiązania niezwłocznego kontaktu po zawarciu Umowy Sprzedaży celem jej realizacji, tylko w drodze dostępnego na stronie Czatu.
  3. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawca jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny.
  4. Kupujący ma możliwość złożenia jednego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę – w takim wypadku Kupujący zawiera odrębne Umowy Sprzedaży z wybranymi Sprzedawcami.
 3. OCENY I KOMENTARZE DOTYCZĄCE SPRZEDAWCÓW/ZAMÓWIEŃ
  1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość dokonywania przez Kupującego oceny danego Sprzedawcy (ocena jest dokonywana w skali od 1 do 5) oraz komentowania Zamówienia.
  2. 7 dni od ustawienia statusu „Zakończono” do Kupującego, po wcześniejszym wyrażeniu przez niego zgody, zostanie przesłana prośba o wystawienie oceny oraz komentarza dotyczącego danego Sprzedawcy i Zamówienia.
  3. Ocena lub komentarz może być wystawiona tylko w stosunku do Sprzedawców, u których faktycznie Kupujący dokonał zakupu oraz Zamówień, które faktycznie Kupujący złożył.
  4. Wystawiona ocena lub komentarz mogą zostać unieważnione za zgodą autora danej oceny lub komentarza na wniosek jej autora lub drugiej strony
  5. Ocena oraz komentarz będą wyświetlane na stronie danego Sklepu.
  6. Kupujący korzystając z ocen lub komentarza obowiązany jest do korzystania z nich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Kupującego lub Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący dokonujący oceny i wystawiający komentarze obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. WERYFIKACJA SPRZEDAWCY
  1. Celem rozpoczęcia korzystania z Konta Sprzedawcy (Sklepu) konieczne jest dodatkowo uprzednie przejście przez Sprzedawcę pozytywnej weryfikacji, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
  2. Weryfikacja ma na celu zapewnienie, że wystawiane w Serwisie Produkty będą zgodne z jego tematyką, a ich opisy i zdjęcia będą jak najlepsze oraz potwierdzenie prawdziwości danych Sprzedawcy.
  3. Usługobiorca zainteresowany utworzeniem Sklepu na portalu Susteo obowiązany jest przejść proces rejestracji Sklepu, a następnie poczekać na pozytywną weryfikację przez Usługodawcę (zwykle do 24 godzin)
   1. Zgłoszenie obejmuje: dane Sprzedawcy (firma, adres siedziby, numer telefonu, numer NIP), informację o możliwości wystawieniu faktury VAT lub jej braku). Weryfikacja na tym etapie polega na sprawdzeniu przez Usługodawcę, czy przykładowa działalność istnieje w rzeczywistości oraz czy jest zgodna z tematyką Serwisu.
   2. Usługodawca dokonuje weryfikacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku weryfikacji Usługobiorca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na swój adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta.
 5. BLOG
  1. Przeglądanie Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne.
  2. Samo przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego, w której dostępne są Blogi. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
  3. Samo przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego, w której dostępne są Blogi. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej. Przeglądanie Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne.
  4. Blog dostępny jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  5. Każdy z Usługobiorców ma możliwość komentowania artykułów zamieszczonych na Blogu.
 6. NEWSLETTER
  1. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola akcji; oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie z link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
  2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie w link wysłany na podany adres poczty elektronicznej, wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: Kontakt@susteo.com
 1. KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, Czat, poczta elektroniczna (e-mail: Kontakt@susteo.com), za pośrednictwem którego można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 1. REKLAMACJE i ODSTĄPIENIA DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący może złożyć bezpośrednio u Sprzedawcy.
  2. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
  3. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 2. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą zakładki „Zgłoś” dostępnej w Koncie, formularza kontaktowego na stronie Serwisu oraz pocztą elektroniczną (e-mail: Kontakt@susteo.com)
  2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Z zastrzeżeniem pkt. 17.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  4. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 14. Regulaminu.
 4. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
  2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Serwisu Internetowego ofert sprzedaży Produktów wystawionych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem ofert już przyjętych przez Kupującego).
  4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje podane przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, w tym również za błędnie podany numer konta bankowego do przelewów Dotpay, co może spowodować problemy z wypłaceniem zebranej kwoty.
  8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
  9. Sprzedawca będący przedsiębiorcą nie ma prawa kontaktować się z Kupującym poza Serwisem, w tym także nie ma prawa podawać swoich danych kontaktowych (między innym za pomocą Czatu). Usługodawca ma prawo kontrolować Czat i usuwać dane kontaktowe Sprzedawcy podawane przez niego Kupującemu.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Susteo.pl zawierane są w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany Cennika – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Susteo.pl

 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

_____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 1. CENNIK

Wystawienie oferty sprzedaży Produktu w Sklepie Sprzedawcy jest nieodpłatne.
Prowizja nie jest pobierana od kosztów dostawy.
Prowizja nie jest doliczana do ceny Produktu. Prowizja obciąża Sprzedawcę. Prowizja od Umów Sprzedaży, co do których, w danym miesiącu rozliczeniowym został ustawiony status „Zakończono”, wynosi każdorazowo 6-10%

 1. PRODUKTY ZAKAZANE
 2. Wystawienie oferty sprzedaży poniższych rodzajów dóbr i usług w Serwisie Internetowym jest zabronione:
  • Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty lecznicze oraz suplementy diety;
  • Narkotyki i środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologia umożliwiająca ich hodowlę, produkcję i handel itp.;
  • Gry hazardowe prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia;
  • Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz miotacze gazu;
  • Usługi on-line zawierające treści pornograficzne, np. chat room, kamery wideo, filmy VOD;
  • Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z prawem;
  • Produkty i usługi finansowe, o ile oferowane są w ramach działalności niepodlegającej nadzorowi właściwych organów nadzoru finansowego;
  • Towary i usługi związane z rażącą pornografią, bestialstwem, przemocą, zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych, treści naruszające dobra osobiste;
  • Złośliwe oprogramowanie np. typu rogueware, wirusy itp.
  • Towary podrobione, naruszające praw autorskie i znaki handlowe je chroniące;
  • Crowdfunding;
  • Pośrednicy przyjmujący płatności w imieniu wielu odbiorców bez wymaganych prawem zezwoleń lub niespełniające wymogów organizacji kartowych / pośredniczących.

Zasubskrybuj i bądź na bieżąco z Susteo! 

Nowe marki, blogi, polecane produkty i comiesięczne rozdanie dla naszych Subskrybentów!
Zostań częścią społeczności Susteo i zyskaj szansę na prezenty

od naszych eko marek!

(na zdjęciu Mokave)

Menu główne